Doar împreună putem
avea o localitate curată !

Potriviți pentru a presta servicii de salubrizare datorită experienței si dotării materiale de care dispunem, la mai înalt nivel.

Termeni şi condiţii

De utilizare a site-ului floricon.ro

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt considerate cu caracter general.

Toate cele prezentate în acest site sunt valabile numai pentru Societatea FLORICON SALUB și sunt proprietatea exclusivă a FLORICON SALUB, care deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate materialele prezentate în acest site.

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI SĂ VĂ DAȚI ACCEPTUL CU PRIVIRE LA URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII !

Totodată, vă rugăm să marcați corespunzător bifa:

 • Accept termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.floricon.ro  
 • Vizitarea în continuare a acestui site (www.floricon.ro) presupune ca v-ați exprimat acordul cu privire la termenii și condițiile menționate.

Prin continuarea accesării acestui site vă dați acordul implicit cu privire la prelucrarea datelor și utilizarea serviciilor pe care societatea noastră le furnizează prin intermediul acestui site.

Termenii utilizați și definițiile acestora

Operator: FLORICON SALUB

Sediul social: Romania, Judetul Prahova Str. Oborului nr.6, Campina

Cod unic de înregistrare (C.U.I.): J29/91/1993

Cod de înregistrare fiscala (C.I.F.):RO2992339

Număr la Registrul Comerţului:

Număr în Registrul de Evidența a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal:.

Utilizator – Persoană fizică sau juridică ce a încheiat un contract de prestări servicii salubritate cu Operatorul serviciilor de salubritate de pe raza unității administrativ teritoriale în care locuiește sau desfășoară activități economice.

Atacuri de tipul „refuz serviciu” – încercare frauduloasă de a indisponibiliza sau bloca resursele unui calculator/server etc prin cereri de comunicare externe ce provoacă blocarea acestuia.

Cracking sau hacking – accesarea neautorizată a serviciul de autentificare a utilizatorului sau spargerea barierelor de securitate ale oricărei rețele, server, web sau cont de utilizator.

 Utilizarea site-ului www.floricon.ro  

Societatea FLORICON SALUB permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe site-ul floricon.ro exclusiv pentru uz personal, necomercial.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe site, de către orice persoană fizică și/sau juridică, fără acordul scris prealabil al FLORICON SALUB.

Materialele publicate pe acest site aparțin în exclusivitate FLORICON SALUB. Orice utilizare neautorizată a acestora constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor, precum și a altor norme legale în vigoare aplicabile. Nerespectarea termenilor amintiți conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site și la obligația în sarcina Utilizatorului de a distruge imediat toate materialele descărcate sau imprimate.

 Deși depunem toate eforturile  pentru a vă transmite informații actualizate și exacte, pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site, FLORICON SALUB nu garantează că prezentele pagini nu conţin erori.

FLORICON SALUB nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor externe ce trec de la rețeaua Utilizatorului prin Internet în vederea accesării și utilizării site-ului www.floricon.ro .

FLORICON SALUB nu este și nu va fi legal responsabilă sub nici o formă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site, deoarece vă asigurăm că facem tot posibilul pentru remedierea cu celeritate a eventualelor erori.

FLORICON SALUB nu garantează securitatea traficului pe internet şi confidenţialitatea documentelor şi materialelor transmise către FLORICON SALUB  prin intermediul Internetului.

Vă recomandăm să verificați în permanență politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastră, precum și terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel încât acesta să aibă instalat un software împotriva virușilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

FLORICON SALUB nu oferă nici o garanţie şi nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru caracterul integral al oricăreia dintre paginile către care există linkuri. Nici FLORICON SALUB, nici paginile afiliate nu sunt responsabile pentru niciun fel de daune, fie ele directe sau indirecte, survenite ca urmare a accesării sau folosirii oricărei informaţii furnizate în cadrul acestei pagini de Internet sau în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere de la această pagină de Internet.

Materialele și serviciile de pe acest site sunt furnizate  fără garanții de orice fel. FLORICON SALUB nu răspunde pentru funcționarea continuă a serviciului, nici cu privire la compatibilitățile dintre aplicația noastră și soft-urile folosite de Utilizator pentru accesarea aplicației „contul meu *”. *(în curând)

FLORICON SALUB nu este responsabilă pentru orice acţiune pe care Utilizatorul acestui site o întreprinde şi are un rezultat negativ, sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau pentru orice software folosit pe site şi care poate afecta sistemul de operare al Utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole de natura soft-ului folosit.

În orice situație, răspunderea FLORICON SALUB, cu condiția că aceasta să fi fost stabilită de către o instanță judecătorească, în cazul vreunui act sau fapt sau rezultată în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii în legătură cu aplicația E-Commerce, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la suma de 10 Euro sau echivalentul în RON al acestei sume.

Prin accesarea site-ului floricon.ro, vă dați acordul ca FLORICON SALUB să colecteze, într-o bază de date computerizată, date cu caracter personal, respectiv:

 • Informațiile despre contul de client „*contul meu”*(în curând) – informații transmise de Utilizator la activarea contului meu, precum și pentru folosirea acestui serviciu, codul de client, număr de telefon/fax, adresa locului de prestație, adresa de facturare, persoana de contact,
 • Informații de identificare si contactare a clientului – nume și prenume, număr act de identitate/ pașaport/ codul numeric personal, adresa postală, adresa de e-mail, număr de telefon/fax, denumire, adresa postală, CUI, Nr. de la Registrul Comerțului, banca și contul bancar, precum și orice modificări ale datelor clientului),
 • Informații despre derularea contractului de prestări servicii, vizualizarea facturilor emise, vizualizarea istoricului de plați facturi, transmiterea de sugestii, solicitări si/sau reclamații cu privire la contractul de prestări servicii, privind calitatea de Utilizator al serviciului de salubrizare.

Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate.

Aceste date sunt folosite pentru solicitările aferente serviciilor de salubrizare prestate de către FLORICON SALUB.

Utilizatorul garantează că are dreptul legal de accesare a serviciilor FLORICON SALUB sau a fost împuternicit de către titular pentru toate acțiunile pe care le întreprinde în site-ul floricon.ro

Este interzisă transmiterea către acest site sau către adresele de e-mail amintite în interiorul site-ului a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare şi a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate acțiunile și erorile sale care conduc la pierderi materiale și/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terți, indiferent dacă a acționat cu intenție, neglijență sau din imprudență.

Prezentul document poate fi tipărit și accesat în permanență la adresa de Internet https://www.floricon.ro . Versiunea tipărită nu are întâietate față de versiunea electronică aflată pe site la adresa menționată mai sus.

FLORICON SALUB își rezervă dreptul de a modifica prezentul document la anumite intervale de timp, fără a fi necesar un acord expres al utilizatorilor în acest sens.

Modificările vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor prin afișare pe site-ul web la adresa www.floricon.ro și vor fi considerate ca fiind acceptate tacit de către utilizator, dacă acesta continuă să folosească site-ul floricon.ro după afișarea lor și nu au obiecții.

Floricon Salub recomandă verificarea site-ului pentru a fi la curent cu orice modificare a prezentului document sau înainte de orice accesare a site-ului sau utilizare  precum și verificarea tuturor secţiunilor căsuţei de e-mail, inclusiv SPAM/ Junk E-mail.

Utilizatorul are acces la site-ul https://www.floricon.ro,  24h/zi, 7 zile/ săptămână, cu excepția perioadelor în care serviciul este restricționat sau suspendat din motive tehnice.

Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, datorită limitelor de procesare ale sistemului informatic folosit de site-ul www.floricon.ro .

Utilizatorul ia act de faptul că mai mulți Utilizatori conectați simultan  pot determina scăderea vitezei de răspuns a serviciului.

Utilizatorul Asociație de Proprietari/Locatari are obligația de a împuternici o persoană/ Administrator, care să îl reprezinte cu puteri depline în relația cu FLORICON SALUB . Orice operațiune îndeplinită de către Administrator este opozabilă Utilizatorului Asociație de Proprietari/Locatari și angajează, după caz, necondiționat și de drept răspunderea contractuală a Utilizatorului Asociație de Proprietari/Locatari.

Utilizatorul are următoarele obligații:

 1. nu va modifica, afișa, publica, reproduce, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui web site;
 2. nu va permite vreunui terț (și nu îl va autoriza) să folosească serviciul sau rețeaua de comunicare electronică a FLORICON SALUB pentru a transmite sau recepționa vreun material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscenă, agresivă, defăimătoare;
 • nu va desfășura (și nu va permite) activitatea de cracking sau hacking sau a atacurilor de genul „refuzul serviciului”.

Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecințele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze în justiție societatea FLORICON SALUB cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț rezultată din utilizarea serviciului și/sau a rețelei de comunicații a FLORICON SALUB și a Internetului, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă), orice costuri, acțiuni, procese, pretenții, distrugeri, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte prejudicii, suferite în vreun fel sau provocate direct de utilizarea site-ului www.floricon.ro  ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor termeni și condiții sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

In urma activării opțiunii „factură în format electronic”, clientul nu va mai primi factura aferenta serviciilor de salubrizare prestate, în format tipărit/hârtie.

Serviciul de transmitere a facturii în format electronic, este un serviciu gratuit, costurile în legătură cu conexiunea și accesul la rețeaua de internet fiind în sarcina Utilizatorului în conformitate cu tarifele furnizorului de internet pe care îl utilizează Utilizatorul.

Factura se consideră primită de către client în momentul în care operatorul transmite email-ul de notificare.

Utilizatorul are obligatia:

 • de a păstra confidențialitatea informațiilor de acces la serviciul contul meu/E-Commerce (user și parola), fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informații de acces către un terț.
 • de a garanta corectitudinea și veridicitatea datelor transmise operatorului, precum și folosirea acestora în mod corect în conformitate cu prezentul document. Nu poate fi ținut responsabil operatorul de salubritate pentru utilizarea defectuoasă a serviciului în cazul în care clientul furnizează unei alte persoane informațiile primite ori aceste informații ajung în posesia altor persoane fără culpa operatorilor;
 • de a comunica societătii FLORICON SALUB, în scris, orice modificare privind datele de identificare ale sale, în termen de 3 zile lucrătoare de la intervenirea modificărilor. În cazul în care acesta nu actualizează datele de identificare/contact, FLORICON SALUB nu își asumă vreo răspundere în cazul în care comunicările se efectuează la o adresă la care Utilizatorul nu mai are acces sau către o persoană fără vreo calitate.
 • de a verifica mesajele primite pe adresa de e-mail înregistrată în baza de date a operatorului în vederea recepționării notificărilor de emitere a facturii.
 • de a avea instalat un program de vizualizare fişiere PDF în vederea vizualizării facturii după accesarea link-ului primit prin notificare;
 • de a achita factura primită prin mijloace electronice la termenul de scadență înscris pe aceasta.  Factura se consideră primită de către client în momentul în care operatorul transmite email-ul de notificare.

 

Plata  facturilor

Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă înscris pe factură.

Plata facturilor se realizeaza: prin sisteme moderne de plata – instrumente de plată fără numerar, prin SMS, prin numerar la casieriile deschise de către societate sau prin încasarea de către casierii încasatori de teren ai societății.

Nu se pot achizitiona servicii de salubrizare prestate de către societate, plătind online cu cardul.

Pentru plăţile efectuate prin SMS sau prin bancă nu se aplică comision.

Utilizatorii confirmă că au citit și ca acceptă Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.floricon.ro .

Utilizarea site-ului implică acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.

După efectuarea unei tranzacţii, utilizatorul primeste, un mesaj de confirmare a plăţii .

Plata va fi înregistrată în contul societatii FLORICON SALUB,  în termen de 5 zile lucrătoare.

Vă recomandăm să vă încadrați în termenul scadent de plată.

Factura constituie preaviz în vederea sistării prestației.

Prin plata facturilor restante se sting mai întâi penalităţile de întârziere (daca este cazul), apoi se va stinge valoarea prestaţiei.

Reluarea prestării serviciului se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării integrale a facturilor restante, precum și a cheltuielilor aferente suspendării, respectiv reluării prestării serviciului.

În cazul în care se efectuează o plată eronată (o factura se plateste de două ori sau in contul altui client), dupa transmiterea unei solicitări scrise însoțită de mesajul de confirmare a plății pe adresa de e-mail: office@floricon.rosuma va fi restituită în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării. Solicitarea trebuie să conțină numărul și data facturii care a fost achitată eronat precum și codul de client.

RFLORICON SALUB nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere rezultată din întârzieri, solicitări neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul FLORICON SALUB, sau prin erori de omisiune din partea Utilizatorului.

Acest website (cu excepția link-urilor către site-uri externe) este controlat de către FLORICON SALUB. Prin accesarea acestui site, utilizatorii acceptă că orice dispută legată de acesta va fi guvernată și interpretată în concordanță cu legislația aplicabilă în România și va fi propusă spre soluționare instanțelor judecătorești de drept comun.

Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul României și în afara acestuia (în alte state), în măsura în care condițiile tehnice o permit.

Site-ul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informații furnizate de FLORICON SALUB și/sau pentru a face legătura cu alte website-uri prin intermediul unor link-uri, caz în care Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele site-uri.

Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă faptul că FLORICON SALUB nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil și nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește aceste site-uri și conținutul acestora. FLORICON SALUB vă recomandă să citiți cu atenție politicile de confidențialitate ale acestor site-uri externe.

FLORICON SALUB nu garantează că serviciile sau conținutul furnizate de surse externe sunt disponibile în orice rețea sau în orice regiune din România sau în alte state. În cazul în care Utilizatorul accesează aceste servicii în afara României, FLORICON SALUB nu va fi în niciun caz ținut responsabil pentru respectarea de către beneficiar a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare din acea țara.

FLORICON SALUB nu garantează în nici un fel că, prin conținutul său, acest site se supune legislației aplicabile în alte țări din afara României.

Utilizatorul poate adresa întrebări legate de informațiile din prezentul website, în scris, la adresa de e-mail office@floricon.ro, unde persoane specializate, vor furniza un răspuns.

Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal de la clienți sau de la angajați de tipul – nume, prenume, Cod Numeric Personal, seria şi numărul actului de identitate/ paşaportului, adresa poştală şi adresa de e-mail, număr de telefon/ fax, se realizează in scopuri determinate, explicite și legitime ca:

 • intrarea părţilor într-o relaţie contractuală,
 • derularea unei relații contractuale,
 • colectare debite/ recuperare creanţe,
 • reclamă, publicitate, marketing sau alte scopuri promoţionale, cu bună-credință, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, exacte și actuale.

Angajații FLORICON SALUB care prelucrează date cu caracter personal sunt instruiți periodic și au semnat acorduri de confidențialitate.

Clienții sunt informați cu privire la dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal.

Baza de date cu caracter personal este salvată pe server și la ea are acces personalul IT din cadrul societății .

Modul de tratare a reclamațiilor

Controlul produsului neconform

FLORICON SALUB preia reclamațiile telefonice .

Program de funcționare: luni – vineri 700 – 1800, sâmbăta 730 – 1600

Operatorii solicită și introduc obligatoriu intr-o bază de date, toate datele de identificare ale petentului și transmit telefonic reclamația către responsabilul tehnic, spre rezolvare.

Operatorii Floricon Salub solicită clienților confirmarea rezolvării sesizării.

FLORICON SALUB primește reclamațiile scrise prin poșta,  e-mail sugestii@floricon.ro, condica de sugestii și reclamații, chestionare evaluare satisfacție client.

Toate reclamațiile scrise se înregistrează și se transmit spre rezolvare.

Răspunsul către petent este întocmit de către compartimentul responsabil, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în societate a lucrării.

FLORICON SALUB nu trimite răspuns către petent dacă adresa de corespondență indicată nu este completă sau petentul face mențiunea (in scris) că nu mai solicită răspuns.

Doar împreună putem
avea un oraș curat!

Potriviți pentru a presta servicii de salubrizare datorită experienței si dotării materiale de care dispunem, la mai înalt nivel.